Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Meubelstudio RKNL en de koper waarop Meubelstudio RKNL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Meubelstudio RKNL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Door zijn bestelling aanvaardt de koper de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden als bindend en doet hij/zij uitdrukkelijk afstand van alle voorwaarden door hem/haar zelf bedongen of vooropgesteld.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Meubelstudio RKNL om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.

2. Meubelstudio RKNL is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief bezorgkosten en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Meubelstudio RKNL kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Meubelstudio RKNL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meubelstudio RKNL anders aangeeft.

5. Alle opgaven door Meubelstudio RKNL van maten, kleuren en/of andere aanduidingen, alsmede ontwerpen en tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van het te leveren produkt. Slechts indien de koper aantoont dat het afgeleverde produkt zodanig afwijkt dat de koper niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van het aanbod van Meubelstudio RKNL.

Artikel 4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Meubelstudio RKNL.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Meubelstudio RKNL hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. De koper dient bij het aangaan van de overeenkomst te bepalen of het bestelde produkt op de uiteindelijke bestemming geplaatst kan worden. Het niet kunnen afleveren van het produkt wegens te smalle doorgangen (trap, lift, gangen, deuren) ontslaat de koper niet van de verplichting het produkt af te nemen.

5. Indien Meubelstudio RKNL gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Meubelstudio RKNL ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Meubelstudio RKNL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

7. Produkten die gemaakt zijn op specificatie (maatwerk) kunnen niet worden geretourneerd. Na ondertekening van de orderbevestiging is bij maatwerk de transactie definitief en is de koper het volledige bedrag verschuldigd, ook als de koper besluit het produkt niet af te nemen.

Artikel 5 Garantie

1. Meubelstudio RKNL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Op de constructie en afwerking van meubels geldt een garantie van 24 maanden. Deze garantie houdt in dat de meubels bij normaal gebruik niet meer dan normale slijtage zullen vertonen en de gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd.

3. De garantie is niet van toepassing bij verkleuring door invloed van licht of warmte; wanneer een meubel zelf is geverfd of bewerkt; schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of (herstel)werkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubelstudio RKNL.

4. Een gelakt of geolied tafelblad zal door normaal gebruik kunnen slijten. Dit is geen reden tot reclamatie. Ook bij normaal gebruik kunnen bij een gelakt tafelblad krassen ontstaan. Deze beschadigingen aan het oppervlak en randen zijn geen onderdeel van de garantie aangezien zij inherent zijn aan een lakafwerking.

5. Draaiende delen (zoals deuren en kleppen) worden bij aflevering door Meubelstudio RKNL zorgvuldig afgesteld. Het eventueel wijken van deurtjes en kleppen na levering valt niet onder de garantie; advies met betrekking tot het afstellen van draaiende delen of vervanging in het geval van defecte scharnieren is echter kosteloos.

6. Meubelstudio RKNL verschaft de koper een factuur die geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Meubelstudio RKNL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst naar keuze van Meubelstudio RKNL vervangen of zorgdragen voor herstel.

8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Meubelstudio RKNL niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9. De koper dient de instructies met betrekking tot het onderhoud en de luchtvochtigheid zorgvuldig na te leven. De relatieve luchtvochtigheid fluctueert sterk onder invloed van bijvoorbeeld weer, verwarming en isolatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de luchtvochtigheid in de ruimte waar de meubels staan tussen 50 en 70% te houden, bijvoorbeeld middels een luchtbevochtiger.

10. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Meubelstudio RKNL blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Meubelstudio RKNL te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Meubelstudio RKNL met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Meubelstudio RKNL gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Meubelstudio RKNL en op de wijze zoals door Meubelstudio RKNL aangegeven.

Artikel 8 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 9 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden 1/3 bij opdracht en 2/3 bij aflevering, op een door Meubelstudio RKNL aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Meubelstudio RKNL en de verplichtingen van de koper jegens Meubelstudio RKNL onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Meubelstudio RKNL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Meubelstudio RKNL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Meubelstudio RKNL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Meubelstudio RKNL op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Meubelstudio RKNL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Meubelstudio RKNL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Meubelstudio RKNL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart Meubelstudio RKNL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Meubelstudio RKNL zich de rechten en bevoegdheden voor die Meubelstudio RKNL toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst door de Meubelstudio RKNL tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Meubelstudio RKNL, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Meubelstudio RKNL eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Meubelstudio RKNL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Meubelstudio RKNL behoudt het recht de ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien door Meubelstudio RKNL geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Meubelstudio RKNL jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Meubelstudio RKNL beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Meubelstudio RKNL niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Meubelstudio RKNL of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Meubelstudio RKNL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Meubelstudio RKNL niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Meubelstudio RKNL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Meubelstudio RKNL zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geschillen en Toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Meubelstudio RKNL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Meubelstudio RKNL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Meubelstudio RKNL en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.